Working with Us

Current Vacancies

Conservation, Woodlands and Agriculture

Biodiversity Officer (FTC)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2021 043
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Biodiversity Officer (FTC)
Penrhyndeudraeth

The Authority

Snowdonia National Park Authority (SNPA) protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Biodiversity Officer to join our team in Penrhyndeudraeth. This is a fixed term role for until the end of December 2022.

The Benefits

- A salary of £25,481 - £27,741
- Supportive and friendly work environment
- Work in a breath-taking national park

The Role

As a Biodiversity Officer, you will assist in conserving and enhancing the natural beauty of Snowdonia, its wildlife and cultural heritage.

As well as working on several different small conservation and enhancement projects, you will develop and deliver new biodiversity focused strategies to help fulfil SNPA’s statutory requirements.

You will liaise with a variety of individuals such as internal staff, statutory regulators and the general public and represent the Authority in external groups, advisory panels and communities, offering biodiversity advice, guidance and training.

Your role will also involve:

- Provide advice on invasive species and their control
- Co-ordinating volunteering opportunities in biodiversity projects
- Allocating and managing a small project budget (£10k)

About You

To be considered as a Biodiversity Officer, you will need:

- The ability to communicate in both Welsh and English
- Knowledge of current and emerging legislation and policy regarding ecological and biodiversity issues
- Knowledge of the protected species licensing arrangements
- Proficiency in IT, including MS Office
- The ability to work both individually and as part of a team
- Excellent communication, diplomatic and negotiation skills
- A degree in a relevant scientific, biological or land management discipline
- Full, valid driving licence and access to your own vehicle

Literacy in the use and practical applications of GIS and related systems would be beneficial to your application, as would competency in plant identification throughout the year, preferably within the range of habitats found in Snowdonia. Knowledge and experience of habitat management and sustainable land management practices would also be advantageous.

The closing date for applications is 10.00am,13th December 2021.

Please note, this role will involve occasional evening and weekend working.

Other organisations may call this role Biodiversity Projects Officer, Environment Officer, Environmental Projects Officer, Biodiversity Policy Officer, Conservation Officer, or Conservation Project Officer.

So, if you want complete important, engaging work in a breath-taking national park as a Biodiversity Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Swyddog Bioamrywiaeth (FTC)
Penrhyndeudraeth

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (SNPA) yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Bioamrywiaeth i ymuno â'n tîm ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hon yn rôl tymor penodol tan ddiwedd mis Rhagfyr 2022.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
- Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Y Rôl

Fel Swyddog Bioamrywiaeth, byddwch yn cynorthwyo i warchod a gwella harddwch naturiol Eryri, ei fywyd gwyllt a'i threftadaeth ddiwylliannol.

Yn ogystal â gweithio ar sawl prosiect cadwraeth a gwella bach gwahanol, byddwch yn datblygu ac yn cyflwyno strategaethau newydd sy'n canolbwyntio ar fioamrywiaeth i helpu i gyflawni gofynion statudol SNPA.

Byddwch yn cysylltu ag amrywiaeth o unigolion fel staff mewnol, rheoleiddwyr statudol a'r cyhoedd yn gyffredinol ac yn cynrychioli'r Awdurdod mewn grwpiau allanol, paneli cynghori a chymunedau, gan gynnig cyngor, arweiniad a hyfforddiant bioamrywiaeth.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Rhoi cyngor ar rywogaethau goresgynnol a'u rheolaeth
- Cydlynu cyfleoedd gwirfoddoli mewn prosiectau bioamrywiaeth
- Dyrannu a rheoli cyllideb prosiect bach (£ 10k)

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Bioamrywiaeth, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisi cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg ynghylch materion ecolegol a bioamrywiaeth
- Gwybodaeth o'r trefniadau trwyddedu rhywogaethau gwarchodedig
- Hyfedredd mewn TG, gan gynnwys MS Office
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu, diplomyddol a thrafod rhagorol
- Gradd mewn disgyblaeth wyddonol, fiolegol neu reoli tir berthnasol
- Trwydded yrru lawn, ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Byddai llythrennedd wrth ddefnyddio a chymhwyso GIS yn ymarferol a systemau cysylltiedig yn fuddiol i'ch cais, ynghyd â chymhwysedd mewn adnabod planhigion trwy gydol y flwyddyn, o fewn yr ystod cynefinoedd a geir yn Eryri yn ddelfrydol. Byddai gwybodaeth a phrofiad o reoli cynefinoedd ac arferion rheoli tir cynaliadwy hefyd yn fanteisiol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00am, 13eg Rhagfyr 2021.

Sylwch, bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio achlysurol gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Prosiectau Bioamrywiaeth, Swyddog yr Amgylchedd, Swyddog Prosiectau Amgylcheddol, Swyddog Polisi Bioamrywiaeth, Swyddog Cadwraeth, neu Swyddog Prosiect Cadwraeth.

Felly, os ydych chi eisiau gwaith pwysig, gafaelgar cyflawn mewn parc cenedlaethol syfrdanol fel Swyddog Bioamrywiaeth, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Conservation, Woodlands and Agriculture
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Plas Tan y Bwlch

Cook - Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Job Ref
SNPA 2021 044
Location
Plas Tan y Bwlch
Salary
£20,092 - £21,748

Cook - Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

The Authority

Snowdonia National Park Authority (SNPA) protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Cook to join our kitchen in Plas Tan y Bwlch.

The Benefits

- A salary of £20,092 - £21,748
- Supportive and friendly work environment
- Work in a breath-taking national park

The Role

As a Cook, you will be responsible for supervising the kitchen and delivering excellent meals for diners at Plas Tan y Bwlch.

Abiding by health, safety and hygiene regulations, you will prepare breakfast and other meals in a timely manner, maintaining excellent customer service and ensuring the smooth running of the centre.

Additionally, you will support the Catering Manager to plan menus, including those for functions and special events.

Your role will also involve:

- Receiving and inspecting deliveries
- Ensuring all necessary cleaning is carried out
- Ensuring kitchen equipment is adequately cleaned and stored

About You

To be considered as a Cook, you will need:

- The ability to communicate in English and Welsh
- Experience working in a similar commercial kitchen environment or a City and Guilds 706/2 or equivalent qualification
- Experience in a management role
- Experience preparing meals for special dietary requirements
- A basic food, health and hygiene certificate
- The ability to work individually and as part of a team
- A flexible and organised approach

This is a full time role working 37 hours per week on a shift rota, covering seven days. However, we would welcome applications for job sharing.

Other organisations may call this role Chef, Head Cook, Kitchen Supervisor, Catering Team Leader, Kitchen Section leader, or Caterer.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority (SNPA) are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. Equal opportunities are the only acceptable way to conduct business and we believe that the more inclusive our environments are, the better our work will be.

So, if you want to work at our stunning location as a Cook, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Cogydd / Cogyddes - Plas Tan y Bwlch
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (SNPA) yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Gogydd i ymuno â'n cegin yn Plas Tan y Bwlch.

Y Buddion

- Cyflog o £ 20,092 - £ 21,748
- Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
- Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Y Rôl

Fel Cogydd, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio'r gegin a darparu prydau bwyd rhagorol i bobl fwyta yn Plas Tan y Bwlch.

Gan gadw at reoliadau iechyd, diogelwch a hylendid, byddwch yn paratoi brecwast a phrydau bwyd eraill mewn modd amserol, gan gynnal gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a sicrhau bod y ganolfan yn rhedeg yn llyfn.

Yn ogystal, byddwch yn cefnogi'r Rheolwr Arlwyo i gynllunio bwydlenni, gan gynnwys y rhai ar gyfer digwyddiadau a digwyddiadau arbennig.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Derbyn ac archwilio danfoniadau
- Sicrhau bod yr holl waith glanhau angenrheidiol yn cael ei wneud
- Sicrhau bod offer cegin yn cael ei lanhau a'i storio'n ddigonol

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Gogydd, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Saesneg a Chymraeg
- Profiad o weithio mewn amgylchedd cegin fasnachol tebyg neu City and Guilds 706/2 neu gymhwyster cyfwerth
- Profiad mewn rôl reoli
- Profiad o baratoi prydau ar gyfer gofynion dietegol arbennig
- Tystysgrif bwyd, iechyd a hylendid sylfaenol
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Dull hyblyg a threfnus

Mae hon yn rôl amser llawn yn gweithio 37 awr yr wythnos ar rota shifft, sy'n cwmpasu saith diwrnod. Fodd bynnag, byddem yn croesawu ceisiadau am rannu swyddi.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gogydd, Prif Gogydd, Goruchwyliwr Cegin, Arweinydd Tîm Arlwyo, arweinydd Adran Gegin, neu Arlwywr.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (SNPA) yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi am weithio yn ein lleoliad syfrdanol fel Cogydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Plas Tan y Bwlch
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37


Share this vacancy

Wardens

Young People's Officer

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2021 042
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741

Young People’s Officer (3-Year FTC)
Penrhyndeudraeth

The Authority

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a Young People’s Officer to join our team in Penrhyndeudraeth. This is a fixed term role for 3 years.

The Benefits

- A salary of £25,481 - £27,741
- Supportive and friendly work environment
- Work in a breath-taking national park

If you have experience of youth engagement, this is a tremendous opportunity to enrich the lives of young people with a wholesome and environmental passion, working in one of the most exquisite locations in the UK.

The Role

As the Young People’s Officer, you will be responsible for ensuring and developing various youth groups’ engagement with the Snowdonia National Park.

Leading the creation of our Authority’s Youth Manifesto and developing partnerships with other youth-focused organisations, you will attract young people to our park.

You will actively seek and develop new opportunities for engaging young people, such as enhancing the current ‘Young Ranger Scheme’ and starting a new trainee/apprentice scheme. By fostering educative opportunities and creating chances to get their voices heard, you will ensure that even the ‘harder to reach’ youth groups are represented and captivated by our National Park.

About You

To be considered as a Young People’s Officer, you will need:

- To be able to communicate in both Welsh and English
- A degree (or equivalent qualification), or equivalent work experience
- Experience of youth engagement
- Excellent communication and interpersonal skills
- The ability to work individually and as part of a team
- A motivated approach
- A valid, full driving licence and access to your own vehicle

A qualification relevant to youth working would be beneficial to your application, as would strong IT skills. A first aid qualification would also be advantageous.

The closing date for this vacancy is 10.00am on 10 December 2021.

Other organisations may call this role Youth Engagement Officer, Youth Engagement Connector, or Youth Partnerships Co-ordinator.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment. Equal opportunities are the only acceptable way to conduct business and we believe that the more inclusive our environments are, the better our work will be.

So, if you’re seeking your next challenge as a Young People’s Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Pobl Ifanc (CTP 3-blynedd)
Penrhyndeudraeth

Yr Awdurdod

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Pobl Ifanc i ymuno â'n tîm ym Mhenrhyndeudraeth. Mae hon yn rôl tymor penodol am 3 blynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Amgylchedd gwaith cefnogol a chyfeillgar
- Gweithio mewn parc cenedlaethol syfrdanol

Os oes gennych brofiad o ymgysylltu â phobl ifanc, mae hwn yn gyfle aruthrol i gyfoethogi bywydau pobl ifanc sydd ag angerdd iachus ac amgylcheddol, gan weithio yn un o'r lleoliadau mwyaf coeth yn y DU.

Y Rôl

Fel y Swyddog Pobl Ifanc, byddwch yn gyfrifol am sicrhau a datblygu ymgysylltiad ‘grwpiau ieuenctid’ â Pharc Cenedlaethol Eryri.

Gan arwain y gwaith o greu Maniffesto Ieuenctid ein Hawdurdod a datblygu partneriaethau â sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, byddwch yn denu pobl ifanc i'n parc.

Byddwch yn mynd ati i chwilio a datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc, megis gwella’r ‘Cynllun Ceidwad Ifanc’ cyfredol a chychwyn cynllun hyfforddai / prentis newydd. Trwy feithrin cyfleoedd addysgol a chreu cyfleoedd i leisio eu barn, byddwch yn sicrhau bod hyd yn oed y grwpiau ieuenctid ‘anoddach eu cyrraedd’ yn cael eu cynrychioli a’u swyno gan ein Parc Cenedlaethol.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Pobl Ifanc, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth), neu brofiad gwaith cyfatebol
- Profiad o ymgysylltu â phobl ifanc
- Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Dull llawn cymhelliant
- Trwydded yrru ddilys, lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Byddai cymhwyster sy'n berthnasol i waith ieuenctid yn fuddiol i'ch cais, ynghyd â sgiliau TG cryf. Byddai cymhwyster cymorth cyntaf hefyd yn fanteisiol.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd wag hon yw 10.00yb ar 10 Rhagfyr 2021.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid, Cysylltydd Ymgysylltu Ieuenctid, neu Gydlynydd Partneriaethau Ieuenctid.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfleoedd cyfartal yw'r unig ffordd dderbyniol i gynnal busnes a chredwn mai'r mwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, y gorau fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Pobl Ifanc, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Snowdonia National Park Authority, National Park Office, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Snowdonia National Park Authority 2021
Powered by: Webrecruit