Working with Us

Current Vacancies

Engagement

Digital Communications Officer (12 Month FTC)

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2021 007
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£25,481 - £27,741 per annum

Digital Communications Officer (12 Month FTC)
National Park Office, Penrhyndeudraeth/Remote Working

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We’re now looking for a Digital Communications Officer to join us for a 12 month fixed-term contract.

The Benefits

- Salary of £25,481 - £27,741 per annum
- Play a key role in the promotion and awareness of Snowdonia National Park
- Work from incredible offices on the fringe of Snowdonia National Park or your own home

The Role

As a Digital Communications Officer, you will work alongside our Communications Officers to deliver outstanding social media and website content to drive knowledge and awareness of Snowdonia National Park.

Producing an array of engaging and inspiring digital communications, you will take the lead particularly on weekends and Bank Holidays, promoting the National Park and positive behaviour within it.

Delivering on our communications strategy, you will also raise awareness of Snowdonia’s special qualities and the Authority’s core purposes.

About You

To be considered as a Digital Communications Officer, you will need:

- The ability to communicate fluently in both Welsh and English, both orally and in writing
- Experience of communicating contentious issues to the public at large in an engaging way
- Experience of developing and delivering social media campaigns
- Experience of digital communications including websites and social media
- A degree or equivalent qualification or experience in PR, media relations, digital or marketing studies or a similar closely related subject
- Excellent communication skills, orally and in writing with the aptitude to produce lively and exciting creative and factual digital material in the correct English and Welsh, including the ability to adapt the style and tone of voice to meet the needs of the audience
- The ability to translate creative writing material correctly from Welsh to English and English to Welsh, without losing the tone or focus of the piece
- Computer / Microsoft Office skills, as well as experience and knowledge of CMS, HTML and Google Analytics

Other organisations may call this role Communications Officer, Content Officer, Digital Marketing Officer, Copywriter, Digital Marketing Executive, Content Creator, Social Media Marketing Executive, or Content Executive.

The closing date for this role is 10.00 am on the 16th of March 2021.

So, if you’re seeking your next challenge as a Digital Communications Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Swyddog Cyfathrebu Digidol (Swydd 12 mis)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth / Gweithio o Bell

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Digidol i ymuno â ni am gontract tymor penodol 12 mis.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741 y flwyddyn
- Chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hyrwyddo ac ymwybyddiaeth Parc Cenedlaethol Eryri
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri neu'ch cartref eich hun

Y Rôl

Fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'n Swyddogion Cyfathrebu i ddarparu cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefan rhagorol i yrru gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Barc Cenedlaethol Eryri.

Gan gynhyrchu amrywiaeth o gyfathrebu digidol deniadol ac ysbrydoledig, byddwch yn arwain yn arbennig ar benwythnosau a Gwyliau Banc, gan hyrwyddo'r Parc Cenedlaethol ac ymddygiad cadarnhaol ynddo.

Gan gyflawni ein strategaeth gyfathrebu, byddwch hefyd yn codi ymwybyddiaeth o rinweddau arbennig Eryri a dibenion craidd yr Awdurdod.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cyfathrebu Digidol, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad o gyfleu materion dadleuol i'r cyhoedd yn gyffredinol mewn ffordd atyniadol
- Profiad o ddatblygu a darparu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol
- Profiad o gyfathrebu digidol gan gynnwys gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
- Gradd neu gymhwyster neu brofiad cyfatebol mewn cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â'r cyfryngau, astudiaethau digidol neu farchnata neu bwnc tebyg sydd â chysylltiad agos
- Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig gyda'r ddawn i gynhyrchu deunydd digidol creadigol a ffeithiol bywiog a chyffrous yn y Saesneg a'r Gymraeg yn gywir, gan gynnwys y gallu i addasu arddull a thôn y llais i ddiwallu anghenion y gynulleidfa.
- Y gallu i gyfieithu deunydd ysgrifenedig creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg a'r Saesneg i'r Gymraeg, heb golli naws na ffocws y darn
- Sgiliau cyfrifiadurol / Microsoft Office, ynghyd â phrofiad a gwybodaeth am CMS, HTML a Google Analytics

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Cynnwys, Swyddog Marchnata Digidol, Ysgrifennwr Copi, Swyddog Gweithredol Marchnata Digidol, Crëwr Cynnwys, Swyddog Gweithredol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, neu'r Weithrediaeth Cynnwys.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00 yb ar 16 Mawrth 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Cyfathrebu Digidol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Engagement Services
Status
Full Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
37


Share this vacancy

Property

Seasonal Car Park Attendant

Other

Job Ref
SNPA 2021 006
Location
Other
Salary
£9.62 - £9.81 per hour

Seasonal Car Park Attendant
Pen-y-Pass Car Park (with travel to other National Park Car Parks as required)

Are you a self-motivated individual who enjoys working outdoors? Want to spend the spring and summer months working in one of the UK’s most breath-taking locations? If so, we’d love to hear from you.?

About Us?

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

The Authority currently manages 16 pay and display car parks throughout the National Park with several sites being key gateways to villages or popular destinations for walkers.?

We’re looking for a Seasonal Car Park Attendant to join us on a contract from 22nd March – 30th September 2021, working 32.5 hours per week.

The Benefits?

- Salary of £9.62 - £9.81 per hour
- Work in one of the UK’s most beautiful sites
- Friendly and supportive environment
- Spend your summer outside, rather than trapped in an office

The Role

As a Seasonal Car Park Attendant, you’ll support the smooth running of Pen-y-Pass Car Park.

Reporting to the Car Park Manager, you will ensure that vehicles are parked safely, provide change for Pay and Display machines and respond to a range of queries from visitors.

You will also:

- Provide basic advice, assistance and general information to the public about the National Park
- Patrol the site for non-payers and issue warning notes?
- Clean Pay and Display machines in line with COVID compliant standards and complete minor repairs?
- Ensure the site is clean and tidy in line with COVID compliant standards
- Provide emergency cover for other National Park Car Parks when required?

About You

To join us as a Seasonal Car Park Attendant, you will need:

- The ability to communicate in Welsh and English?
- The ability to handle money responsibly and accurately?
- A valid driving licence?
- Excellent interpersonal skills
- The ability to deal with the public in a courteous manner, sometimes in difficult situations?
- The ability to work on weekends and Bank Holidays

A basic understanding of Pay and Display machines would be beneficial, as would knowledge of Snowdonia and its attractions.

Other organisations may call this role Car Park Assistant, Parking Attendant, Parking Services Assistant, Parking Assistant, Customer Service Assistant, Parking Warden, Parking Officer, or Visitor Services Assistant.

This is a part-time role, working 32.5 hours per week over five days.

The closing date for applications is 10am on the 5th March 2021.

So, if you want to take your next step as a Seasonal Car Park Attendant, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Cynorthwy-ydd Tymhorol Meysydd Parcio
Maes Parcio Pen-y-Pass (gyda theithio i Feysydd Parcio eraill y Parc Cenedlaethol yn ôl yr angen)

Ydych chi'n unigolyn hunan-ysgogol sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored? Am dreulio misoedd y gwanwyn a'r haf yn gweithio yn un o leoliadau mwyaf syfrdanol y DU? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn rheoli 16 maes parcio talu ac arddangos ledled y Parc Cenedlaethol gyda sawl safle yn byrth allweddol i bentrefi neu'n gyrchfannau poblogaidd i gerddwyr.

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Maes Parcio Tymhorol i ymuno â ni ar gontract rhwng 22 Mawrth - 30 Medi 2021, gan weithio 32.5 awr yr wythnos.

Y Buddion

- Cyflog o £ 9.62 - £ 9.81 yr awr
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Treuliwch eich haf y tu allan, yn hytrach na'i ddal mewn swyddfa

Y Rôl

Fel Cynorthwyydd Maes Parcio Tymhorol, byddwch yn cefnogi rhedeg Maes Parcio Pen-y-Pass yn llyfn.

Gan adrodd i Reolwr y Maes Parcio, byddwch yn sicrhau bod cerbydau wedi'u parcio'n ddiogel, yn darparu newid ar gyfer peiriannau Talu ac Arddangos ac yn ymateb i ystod o ymholiadau gan ymwelwyr.

Byddwch hefyd:

- Rhoi cyngor sylfaenol, cymorth a gwybodaeth gyffredinol i'r cyhoedd am y Parc Cenedlaethol
Patrolio’r meysydd parcio am rhai heb dalu a chodi nodyn rhybudd fel bo’r angen
- Gwirio, glanhau (I safonau sy’n cydymffurfio â Cofid) a chynnal peiriannau Talu ac Arddangos wrth batrolio'r maes parcio, ymgymryd â mân atgyweirion i’r peiriannau a’i hailstocio gyda tocynnau, adrodd am unrhyw broblemau sy’n codi mewn perthynas â’r peiriannau
- Sicrhau fod y safle'n lân ac yn daclus yn unol â safonau sy'n cydymffurfio â COVID
- Dirprwyo mewn safleoedd eraill yn unol â’r gofyn

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Cynorthwyydd Maes Parcio Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Y gallu i drin arian yn gyfrifol ac yn gywir
- Trwydded yrru ddilys
- Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
- Y gallu i ddelio â'r cyhoedd mewn modd cwrtais, weithiau mewn sefyllfaoedd anodd
- Y gallu i weithio ar benwythnosau a gwyliau banc

Byddai dealltwriaeth sylfaenol o beiriannau Talu ac Arddangos yn fuddiol, ynghyd â gwybodaeth am Eryri a'i atyniadau.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Maes Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaethau Parcio, Cynorthwyydd Parcio, Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmer, Warden Parcio, Swyddog Parcio, neu Gynorthwyydd Gwasanaethau Ymwelwyr.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 32.5 awr yr wythnos dros bum niwrnod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ar 5 Mawrth 2021.

Felly, os ydych chi am gymryd eich cam nesaf fel Cynorthwyydd Maes Parcio Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Property Officer

Penrhyndeudraeth

Job Ref
SNPA 2021 005
Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£27,741 - £31,346 pro rata

Property Officer (Part Time 30 hours per week, Fixed Term Contract)
National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We’re now looking for a Property Officer to join us on a part-time basis for a four year contract.

The Benefits

- Salary of £27,741 - £31,346 pro rata
- Ensure sites and buildings throughout Snowdonia National Park continue to be well maintained
- Work from incredible offices on the fringe of Snowdonia National Park

The Role

As a Property Officer, you will form part of a small team that is responsible for our premises and sites and the associated maintenance.

Our estate ranges from listed buildings to iconic sites, tourist information centres, car parks and various facilities as well as woodlands and amenity grounds.

Specifically, your role will involve:

- Providing technical support to repair, maintenance and development projects
- Supporting the delivery of the Asset Management Plan
- Developing, reviewing and maintaining procedure to ensure site safety
- Resolving day-to-day property issues
- Helping to deliver our energy saving, efficiency and carbon footprint reduction projects

About You

To be considered as a Property Officer, you will need:

- The ability to communicate fluently in both Welsh and English, both orally and in writing
- Experience at a technical level in property maintenance and repair
- Experience of running minor works contracts and project management
- A degree (or equivalent qualification) in construction / surveying (or another relevant subject) or extensive practical experience in asset / property management
- A working knowledge of Health and Safety related issues relevant to property management
- The ability to carry out surveys and produce drawings using computer software
- The ability to carry out condition surveys, prepare estimates and write work specifications for construction work
- The ability to manage contracts safely, incorporating Building Regulations, Design and Management
- The ability to operate established maintenance systems and comply with health and safety legislation
- The ability to use Microsoft software and programs
- A valid driving licence

Other organisations may call this role Property Maintenance Officer, Facilities Officer, Property Services Officer, Maintenance Co-ordinator, or Maintenance Officer.

This is a part-time role working 30 hours per week.

The closing date for this role is 10.00am on the 12th of March 2021.

So, if you’re seeking your next challenge as a Property Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Swyddog Eiddo (Rhan Amser 30 awr yr wythnos, Cytundeb Tymor Penodol)
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Eiddo i ymuno â ni yn rhan-amser ar gyfer contract pedair blynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 pro rata
- Sicrhau bod safleoedd ac adeiladau ledled Parc Cenedlaethol Eryri yn parhau i gael eu cynnal a'u cadw'n dda
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Y Rôl

Fel Swyddog Eiddo, byddwch yn rhan o dîm bach sy'n gyfrifol am ein hadeiladau a'n safleoedd a'r gwaith cynnal a chadw cysylltiedig.

Mae ein hystâd yn amrywio o adeiladau rhestredig i safleoedd eiconig, canolfannau gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio a chyfleusterau amrywiol yn ogystal â choetiroedd a thiroedd amwynder.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Darparu cefnogaeth dechnegol i brosiectau atgyweirio, cynnal a chadw a datblygu
- Cefnogi cyflwyno'r Cynllun Rheoli Asedau
- Datblygu, adolygu a chynnal gweithdrefn i sicrhau diogelwch safle
- Datrys materion eiddo o ddydd i ddydd
- Helpu i gyflawni ein prosiectau arbed ynni, effeithlonrwydd a lleihau ôl troed carbon

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Eiddo, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad ar lefel dechnegol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo
- Profiad o redeg mân gontractau gwaith a rheoli prosiectau
- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth) mewn adeiladu / arolygu (neu bwnc perthnasol arall) neu brofiad ymarferol helaeth mewn rheoli asedau / eiddo
- Gwybodaeth ymarferol o faterion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reoli eiddo
- Y gallu i gynnal arolygon a chynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol
- Y gallu i gynnal arolygon cyflwr, paratoi amcangyfrifon ac ysgrifennu manylebau gwaith ar gyfer gwaith adeiladu
- Y gallu i reoli contractau yn ddiogel, gan ymgorffori Rheoliadau, Dylunio a Rheoli Adeiladu
- Y gallu i weithredu systemau cynnal a chadw sefydledig a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch
- Y gallu i ddefnyddio meddalwedd a rhaglenni Microsoft
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynnal a Chadw Eiddo, Swyddog Cyfleusterau, Swyddog Gwasanaethau Eiddo, Cydlynydd Cynnal a Chadw, neu Swyddog Cynnal a Chadw.

Rôl ran-amser yw hon sy'n gweithio 30 awr yr wythnos.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 12fed o Fawrth 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Eiddo, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Function
Property Services
Status
Part Time
Type
Fixed Term Contract
Hours
30


Share this vacancy

Wardens

Seasonal Warden, Y Bala

Other

Job Ref
SNPA 2021 008
Location
Other
Salary
£19,312 - £19,698

Seasonal Wardens

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a number of Seasonal Wardens to support the South of Snowdonia National Park. These roles are based in Dolgellau and at Llyn Tegid, Y Bala. We are looking for people to start on 22nd March through to 30th September 2021.

The Benefits

- Hourly rate of £10.01 - £10.21
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location

The Role

As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.

Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.

Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.

As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work

About You

To be considered as a Seasonal Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role’s duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- Valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

Field interviews will be held on Wednesday 10th March and formal interviews will be held on Wednesday 17th March 2021. Please ensure your availability on these dates prior to applying for the roles.

So, if you’re seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Wardeiniaid Tymhorol - De

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi De Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rolau hyn wedi'u lleoli yn Nolgellau ac yn Llyn Tegid, Y Bala. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22 Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

Y Buddion

- Cyflog fesul awr o £ 10.01 - £ 10.21
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gwyl y Banc

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Mercher 10 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mercher 17 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Seasonal Warden, Pen y Pass

Other

Job Ref
SNPA 2021 011
Location
Other
Salary
£19,312 - £19,698

Seasonal Wardens

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a number of Seasonal Wardens to support the North of Snowdonia National Park. These roles are based in Betws y Coed and at Pen y Pass. We are looking for people to start on 22nd March through to 30th September 2021.

The Benefits

- Hourly rate of £10.01 - £10.21
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location

The Role

As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.

Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.

Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.

As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work

About You

To be considered as a Seasonal Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role’s duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- A valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

Field interviews will be held on Friday 12th March and formal interviews will be held on Tuesday 16th March 2021. Please ensure your availability on these dates prior to applying for the roles.

So, if you’re seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Wardeiniaid Tymhorol - Gogledd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi Gogledd Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rolau hyn wedi'u lleoli ym Metws y Coed ac ym Mhen y Pass. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22ain Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

Y Buddion

- Cyflog fesul awr o £ 10.01 - £ 10.21
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gwyl y Banc

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Gwener 12 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Seasonal Warden, Dolgellau

Other

Job Ref
SNPA 2021 009
Location
Other
Salary
£19,312 - £19,698

Seasonal Wardens

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a number of Seasonal Wardens to support the South of Snowdonia National Park. These roles are based in Dolgellau and at Llyn Tegid, Y Bala. We are looking for people to start on 22nd March through to 30th September 2021.

The Benefits

- Hourly rate of £10.01 - £10.21
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location

The Role

As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.

Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.

Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.

As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work

About You

To be considered as a Seasonal Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role’s duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- Valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

Field interviews will be held on Wednesday 10th March and formal interviews will be held on Wednesday 17th March 2021. Please ensure your availability on these dates prior to applying for the roles.

So, if you’re seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Wardeiniaid Tymhorol - De

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi De Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rolau hyn wedi'u lleoli yn Nolgellau ac yn Llyn Tegid, Y Bala. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22 Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

Y Buddion

- Cyflog fesul awr o £ 10.01 - £ 10.21
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gwyl y Banc

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Mercher 10 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mercher 17 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Seasonal Warden, Betws y Coed

Other

Job Ref
SNPA 2021 010
Location
Other
Salary
£19,312 - £19,698

Seasonal Wardens

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a number of Seasonal Wardens to support the North of Snowdonia National Park. These roles are based in Betws y Coed and at Pen y Pass. We are looking for people to start on 22nd March through to 30th September 2021.

The Benefits

- Hourly rate of £10.01 - £10.21
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location

The Role

As a Seasonal Warden, you will play a key role in helping visitors to enjoy Snowdonia National Park whilst protecting the stunning landscape, wildlife and environment. You will also support and safeguard the interests of local residents and landowners.

Our warden service supports car parks, picnic sites, paths, trails and other property associated with the Park Authority, monitoring activities and helping with maintenance.

Additionally, you will work with community groups and volunteers, provide information, lead guided walks and help out with educational visits. Where required, you will also liaise with the emergency services.

As part of your role, you will be required to undertake weekend and Bank Holiday work

About You

To be considered as a Seasonal Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English
- Experience of engaging and working with the public
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- A reasonable level of fitness commensurate with the role’s duties and responsibilities
- Experience and knowledge of mountain walking
- Enthusiasm and self-motivation
- The ability to work individually and as part of a team
- Good communication skills
- Knowledge of outdoor activities and understanding of safe and responsible use of Snowdonia
- A valid driving licence

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

Field interviews will be held on Friday 12th March and formal interviews will be held on Tuesday 16th March 2021. Please ensure your availability on these dates prior to applying for the roles.

So, if you’re seeking your next challenge as a Seasonal Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.Wardeiniaid Tymhorol - Gogledd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am nifer o Wardeiniaid Tymhorol i gefnogi Gogledd Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r rolau hyn wedi'u lleoli ym Metws y Coed ac ym Mhen y Pass. Rydym yn chwilio am bobl i ddechrau ar 22ain Mawrth hyd at 30 Medi 2021.

Y Buddion

- Cyflog fesul awr o £ 10.01 - £ 10.21
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel

Y Rôl

Fel Warden Tymhorol, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu ymwelwyr i fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri wrth ddiogelu'r dirwedd, bywyd gwyllt a'r amgylchedd syfrdanol. Byddwch hefyd yn cefnogi ac yn diogelu buddiannau trigolion lleol a pherchnogion tir.

Mae ein gwasanaeth wardeniaid yn cefnogi meysydd parcio, safleoedd picnic, llwybrau, llwybrau ac eiddo arall sy'n gysylltiedig ag Awdurdod y Parc, monitro gweithgareddau a helpu gyda chynnal a chadw.

Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr, yn darparu gwybodaeth, yn arwain teithiau cerdded tywysedig ac yn helpu gydag ymweliadau addysgol. Lle bo angen, byddwch hefyd yn cysylltu â'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch rôl, bydd gofyn i chi wneud gwaith penwythnos a Gwyl y Banc

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Tymhorol, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Profiad o ymgysylltu a gweithio gyda'r cyhoedd
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Lefel rhesymol o ffitrwydd sy'n gymesur â dyletswyddau a chyfrifoldebau'r rôl
- Profiad a gwybodaeth o gerdded mynyddoedd
- Brwdfrydedd a hunan-gymhelliant
- Y gallu i weithio'n unigol ac fel rhan o dîm
- Sgiliau cyfathrebu da
- Gwybodaeth am weithgareddau awyr agored a dealltwriaeth o ddefnydd diogel a chyfrifol o Eryri
- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Bydd cyfweliadau maes yn cael eu cynnal ddydd Gwener 12 Mawrth a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021. Sicrhewch eich bod ar gael ar y dyddiadau hyn cyn ymgeisio am y rolau.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Tymhorol, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Area Warden - North

Other

Job Ref
SNPA 2021 004
Location
Other
Salary
£25,481 - £27,741

Area Warden – North

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the park is home to over 26,000 people, the highest mountain in Wales and England and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for an Area Warden to support the North of Snowdonia National Park.

The Benefits

- Salary of £25,481 - £27,741
- Support access and rights of way within the National Park
- Work in an incredible location at the base of Snowdon

The Role

As an Area Warden, you will be tasked with developing and carrying out a range of projects and programmes of work covering countryside access, land management, conservation and rights of way management.

Helping to deliver Snowdonia National Park Authority’s strategies, objectives and plans at a local level, you will act as the local representative of the park to residents, visitors and land managers. You will provide advice on safety, recreation and park management and work to resolve problems and conflicts as appropriate.

Your role will also involve:

- Managing Patrol Wardens and Volunteers
- Promoting and assisting with community schemes
- Patrolling and monitoring habitats and recreational activities

About You

To be considered as an Area Warden, you will need:

- To be able to communicate effectively in both Welsh and English (please see the Welsh Language Skills Framework Assessment within the job description)
- An HND or equivalent qualification in Land Management or other relevant subject or extensive experience in relevant areas of work
- Experience of Countryside Management, recreation and access issues
- Experience of working with landowners and managers, local authorities, representative bodies or voluntary agencies
- Knowledge of current access and recreational issues and their impact on National Park purposes
- An awareness of National Park purposes

Other organisations may call this role Warden, Park Warden, Park Ranger, National Park Ranger, Mountain Leader, Countryside Ranger, or Countryside Warden.

The closing date for this role is 10.00am on the 5th of March 2021.

So, if you’re seeking your next challenge as an Area Warden, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.


Warden Ardal - Gogledd

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Warden Ardal i gefnogi Parc Cenedlaethol Gogledd Eryri.

Y Buddion

- Cyflog o £ 25,481 - £ 27,741
- Cefnogi mynediad a hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol
- Gweithio mewn lleoliad anhygoel ar waelod yr Wyddfa

Y Rôl

Fel Warden Ardal, byddwch yn cael y dasg o ddatblygu a chyflawni ystod o brosiectau a rhaglenni gwaith sy'n ymwneud â mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a rheoli hawliau tramwy.

Gan helpu i gyflawni strategaethau, amcanion a chynlluniau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar lefel leol, byddwch yn gweithredu fel cynrychiolydd lleol y parc i drigolion, ymwelwyr a rheolwyr tir. Byddwch yn darparu cyngor ar ddiogelwch, hamdden a rheoli parciau ac yn gweithio i ddatrys problemau a gwrthdaro fel y bo'n briodol.

Bydd eich rôl hefyd yn cynnwys:

- Rheoli Wardeiniaid Patrol a Gwirfoddolwyr
- Hyrwyddo a chynorthwyo gyda chynlluniau cymunedol
- Patrolio a monitro cynefinoedd a gweithgareddau hamdden

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Warden Ardal, bydd angen i chi:

- Gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg (gweler Asesiad Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg yn y disgrifiad swydd)
- HND neu gymhwyster cyfatebol mewn Rheoli Tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol
- Profiad o Reoli Cefn Gwlad, materion hamdden a mynediad
- Profiad o weithio gyda pherchnogion tir a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychioli neu asiantaethau gwirfoddol
- Gwybodaeth am fynediad cyfredol a materion hamdden a'u heffaith ar ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Ymwybyddiaeth o pwrpasau y Parc Cenedlaethol

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Warden, Warden y Parc, Ceidwad y Parc, Ceidwad y Parc Cenedlaethol, Arweinydd Mynydd, Ceidwad Cefn Gwlad, neu Warden Cefn Gwlad.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 5ed o Fawrth 2021.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Warden Ardal, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Snowdonia National Park Authority, National Park Office, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF (Google Maps Location - LL48 6HB)

01766 770274


Connect with:

© Copyright Snowdonia National Park Authority 2021
Powered by: Webrecruit